Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kinderpraktijk Zwolle

1 Deelname aan de therapie van Kinderpraktijk Zwolle betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.
2. Een kennismakingsgesprek / intake is verplicht voorafgaand aan een therapietraject. In deze intake wordt kennisgemaakt en worden wensen, verwachtingen t.a.v. werkwijze en doelen besproken. Naar aanleiding van de intake kan door beide partijen worden besloten dat er niet verder wordt gegaan met een therapietraject. Er volgt dan geen factuur voor de intake. Wanneer er na de intake wordt besloten een therapietraject te starten, worden de normale kosten voor een therapiesessie in rekening gebracht voor de intake. N.a.v. de intake en observatieperiode wordt er een behandelplan opgesteld. Gedurende de behandeling wordt het behandelplan met regelmaat besproken en eventueel bijgesteld.
4. U bent verplicht om lichamelijke en/of psychische klachten aan de therapeut te melden.
5. Kinderpraktijk Zwolle kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemers, noch voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.
6. Uw privacy wordt gerespecteerd volgens de Europese data privacy wetgeving; de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), zie de privacyverklaring.

Beroepsprofessionaliteit

1. De vaktherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT). Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Ik ben geregistreerd bij het register vaktherapie. Ik voldoe daarmee aan de kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep zijn gesteld. Daarnaast ben ik geregistreerd bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)en het register beroepsbeoefenaren complementaire zorg (RBCZ).
2. De vaktherapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB.
3. De vaktherapeut voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).

Kosten

1. Het op de site van Kinderpraktijk Zwolle genoemde tarief per sessie is opgebouwd uit: 45 minuten directe tijd. 30 minuten indirecte tijd; verslaglegging, behandelplan, voorbereiding, opruimen, telefonisch/mail contact met ouders/verzorgers, scholen of andere hulpverleners, 10 minuten overhead; administratie, onderhoud, werkruimte, deskundigheidsbevordering 85 minuten totaal per therapiesessie.
2. Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden overgemaakt. Bij de overschrijding van de betalingstermijn wordt een herinnering gestuurd. Hiervoor kunnen administratiekosten kunnen in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten worden aan u worden doorberekend.
3. Tot 24 uur voor een gemaakte afspraak kunt u deze kosteloos afzeggen. Wordt een gemaakte afspraak binnen 24 uur tot de afspraak afgezegd worden de kosten voor de afspraak in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet bij de verzekeraar worden gedeclareerd.